Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Slova psaná velkými písmeny by měla být chápána v souladu s jejich definicí uvedenou v PŘEDPISECH webové stránky MASZYNERIA.PL.
2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím serveru MASZYNERIA.PL je POSKYTOVATEL SLUŽEB.
3. Osobní údaje UŽIVATELE jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen.

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD
1. Používání MASZYNERIA.PL a uzavírání smluv o poskytování SLUŽEB, které vyžaduje poskytnutí osobních údajů, je zcela dobrovolné. Subjekt údajů se sám rozhodne, zda chce začít používat SLUŽBY.
2. ADMINISTRÁTOR zpracovává osobní údaje UŽIVATELŮ MASZYNERIA.PL v případě:
2.1. provádění dotazů a objednávek podle čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (plnění obchodních smluv).
2.2. používání NEWSLETTERU k zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány po vyjádření zvláštního souhlasu podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR. Informace zasílané prostřednictvím služby NEWSLETTER se mohou týkat jak obsahu POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, tak subjektů spolupracujících s ním (včetně reklamního obsahu),
2.3 pomocí kontaktního formuláře k doručení e-mailu podle čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s NAŘÍZENÍ),
2.4. marketing a statistika.

III. TYP A ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Druh osobních údajů, které může správce zpracovat:
1.1. jméno a příjmení,
1.2 název společnosti,
1.3. adresa (číslo ulice a domu / bytu, poštovní směrovací číslo, město, vojvodství, země),
1.4. e-mailová adresa
1.5. IP adresa
1.6. daňové identifikační číslo
1.7. telefonní číslo.
2. V případě NEWSLETTERU mohou být zpracovány následující údaje:
2.1. jméno a příjmení,
2.2 název společnosti,
2.3. adresa (číslo ulice a domu / bytu, PSČ, město, vojvodství, země),
2.4. e-mailová adresa
2.5. IP adresa
2.6. daňové identifikační číslo
2.7. telefonní číslo
3. Zpracování zahrnuje osobní údaje a zprávy odeslané UŽIVATELEM při použití kontaktního formuláře.
4. ADMINISTRÁTOR může také shromažďovat navigační data, včetně informací o odkazech, na které se rozhodne kliknout, nebo o jiných činnostech provedených na adrese MASZYNERIA.PL. Právním základem pro tento druh činnosti je oprávněný zájem ADMINISTRÁTORA (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívající v usnadnění používání elektronických služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.
5. Při používání MASZYNERIA.PL může ADMINISTRÁTOR zpracovat další informace, zejména: IP adresu přidělenou počítači USER nebo externí IP adresu poskytovatele Internetu, název sítě, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému a informace uložené v zařízení USER .
6. Poskytování osobních údajů uživatelem USER je dobrovolné.
7. Osobní údaje budou také zpracovávány automatizovaným způsobem ve formě profilování, za předpokladu, že s tím uživatel USER souhlasí podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě, aby se o ní mohla rozhodnout nebo analyzovat nebo předpovídat její preference, chování a postoje.
8. Správce dbá zvláště na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
8.1 zpracovávány v souladu se zákonem,
8.2 shromažďovány pro konkrétní zákonné účely a nepodléhají další zpracování, které je v rozporu s těmito účely,
8.3 věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, nejdéle je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

IV. OBDOBÍ ARCHIVOVÁNÍ ÚDAJŮ O OSOBÁCH
1. Osobní údaje UŽIVATELŮ jsou ukládány Správcem:
1.1. Pokud je základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, je-li to nezbytné pro provedení smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době omezení nároků. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné dávky a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
1.2. Pokud je základem pro zpracování údajů souhlas, dokud není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu na dobu odpovídající době omezení nároků, která může být uplatněna správcem a která může být vznesena proti němu. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné dávky a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.

V. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Osobní údaje UŽIVATELŮ jsou sdíleny s důvěryhodnými partnery: MASZYNERIA.PL EKSPORT-IMPORT MASZYN Henryk Konieczko, ul. Cieplicka 149 A, 58-570 Jelenia Góra, NIP: PL 6111473880, a Santander Leasing S.A.,
2. Osobní údaje UŽIVATELŮ jsou přenášeny na poskytovatele služeb, které používá ADMINISTRÁTOR ke spuštění MASZYNERIA.PL. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, podléhají buď pokynům ADMINISTRÁTORA, pokud jde o účely a metody zpracování údajů (zpracovatelé), nebo nezávisle definují účely a metody jejich zpracování (správci).
3 . Osobní údaje UŽIVATELŮ se ukládají pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
4. Pro udržení statistiky může poskytovatel služeb využívat také služby jiných společností, např. Google a Facebook.

VI. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ
1. UŽIVATEL, ke kterému se údaje vztahují, má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
2. Právní důvody žádosti UŽIVATELE:
2.1. Přístup k údajům – umění. 15 GDPR
2.2. Oprava dat – umění. 16 GDPR.
2.3. Výmaz dat (tzv. Právo být zapomenut) – umění. 17 GDPR.
2.4. Omezení zpracování – čl. 18 GDPR.
2.5. Přenos dat – umění. 20 GDPR.
2.6. Námitka – Čl. 21 GDPR
2.7. Odnětí souhlasu – umění. 7 sec. 3 GDPR.
3. Za účelem uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete poslat příslušnou zprávu pomocí formuláře dostupného na odkazu: kontakt .
4. V případě, že UŽIVATEL má právo vyplývající z výše uvedených práv, ADMINISTRÁTOR žádost vyhoví nebo ji odmítne vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí – ADMINISTRÁTOR nebude schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, setká se s nimi během následujících dvou měsíců a informuje USER do jednoho měsíce od přijetí žádosti – o zamýšleném prodloužení termínu a jeho důvodech.
5. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. „COOKIES“
1. MASZYNERIA.PL používá „cookies“.
2. Instalace „cookies“ na zařízení USER je nezbytná pro správné poskytování SLUŽEB a pro statistické účely.
3. USER má právo rozhodnout o přístupu k „cookies“ do svého počítače tím, že je předem vybere v nastavení svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování „cookies“ jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Nezměnění nastavení v prohlížeči USER se rovná souhlasu s jejich použitím.
4. Web používá dva typy „cookies“: „relace“ a „trvalé“.
4.1. Soubory cookie „relace“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení USER až do odhlášení (opuštění webu).
4.2. „Trvalé“ soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení UŽIVATELE po dobu stanovenou v parametrech „souborů cookie“ nebo do doby, než je USER odstraní.
5. ADMINISTRÁTOR může používat své vlastní cookies, aby lépe porozuměl tomu, jak UŽIVATELÉ interagují s MASZYNERIA.PL. Soubory shromažďují informace o tom, jak uživatel USER používá web, typ webu, ze kterého byl uživatel USER přesměrován, počet návštěv a doba trvání návštěvy uživatele na webu. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webové stránky.
6. ADMINISTRÁTOR může na své webové stránce používat marketingové a analytické nástroje třetích stran, např.
6.1 Marketingové nástroje, jako je Facebook Pixel, k nasměrování reklam na USER. To souvisí s používáním „cookies“ Facebooku, v rámci nastavení „cookies“, USER může rozhodnout, zda souhlasí s používáním nástroje Pixel Facebook poskytovatelem služby (administrátor: Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited) ve vztahu k němu;
6.2 Analytické nástroje, tj. Google Analytics, to zahrnuje použití „cookies“ společností Google LLC týkající se služby Google Analytics. V rámci mechanismu pro správu nastavení souborů cookie má USER možnost rozhodnout, zda bude SERVIS POSKYTOVATEL používat Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA) ve vztahu k němu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídajících hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným vyzrazením, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnami, ztrátami, poškozením nebo zničením. 2. ADMINISTRÁTOR poskytuje vhodná technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
3. Ve věcech, na které se nevztahuje tato POLITIKA OCHRANY OSOB, platí odpovídajícím způsobem ustanovení GDPR a další příslušná ustanovení polského práva.