Obchodní podmínky

I. DEFINICE
1. POSKYTOVATEL SLUŽEB (ADMINISTRÁTOR) – MASZYNERIA Společnost s ručením omezeným se sídlem v Jelenia Góra, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. REGULACE – tyto předpisy společnosti MASZYNERIA.PL.
3. UŽIVATEL – příjemce služby, kterým je: dospělá fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační jednotka, která souhlasila s obsahem NAŘÍZENÍ, která je zároveň podnikatelem ve smyslu umění. 431 občanského zákoníku.
4. MASZYNERIA.PL – online inzerce poskytovatele služeb na adrese: www.maszyneria.pl
5. SERVIS – elektronická služba poskytovaná POSKYTOVATELEM SLUŽEB UŽIVATELŮM, používající MASZYNERIA.PL
6. PRODUKT – movitý předmět, jehož prodej byl vyhlášen v MASZYNERIA.PL.
7. PRODEJCE – vlastník PRODUKTU.
8. KUPUJÍCÍ – UŽIVATEL uzavírá S PRODEJEM DOHODU O VÝPRODEJ. PRODEJNÍ DOHODA – smlouva o prodeji produktu uzavřená mezi kupujícím a prodejcem.
10. NEWSLETTER – služba, která vám umožní přijímat bezplatné informace od POSKYTOVATELÉ SLUŽEB na e-mailovou adresu poskytovanou UŽIVATELEM.
11. LICENCE – licenční smlouva ve smyslu kapitoly 5 zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s ním souvisejících (Úř. Věst. Č. 24, bod 83).
12. REKLAMA – podnikatel, který je fyzickou osobou, právnickou osobou nebo organizační jednotkou bez právní subjektivity a nařizuje umístění reklamy (ve formě poskytnuté poskytovatelem služby) na MASZYNERIA.PL nebo rezervace reklamního prostoru na MASZYNERIA.PL, bez ohledu na to, zda jedná vlastním jménem nebo jménem nebo pro třetí strany.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Před použitím MASZYNERIA.PL jsou UŽIVATELÉ povinni přečíst si PODMÍNKY A PODMÍNKY a akceptovat jejich podmínky.
2. Nabídka MASZYNERIA.PL je určena pouze pro UŽIVATELE, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu Čl. 221 občanského zákoníku, zejména podnikatelé a instituce.
3. Zprávy zasílané přímo na MASZYNERIA.PL by měly být zasílány v polštině nebo angličtině, na které je také odpověď.
4. Všechna obchodní jména, názvy PRODUKTŮ, společností a jejich log použitých v MASZYNERIA.PL patří jejich vlastníkům a slouží k identifikačním účelům. Mohou to být registrované ochranné známky. Všechny materiály, popisy a fotografie prezentované v MASZYNERIA.PL jsou použity pro informační účely.

III. TYP A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
1. SLUŽBY zdarma:
1.1. prohlížení reklam,
1.2. přijímání informací zdarma ve formě NEWSLETTER,
2. POSKYTOVATEL SLUŽEB může umísťovat reklamy na MASZYNERIA.PL, které mohou být spojeny s obsahem inzerátů.
2.1 Inzerent odpovídá za obsah reklam, který je povinen zajistit, aby popisný obsah reklam byl v souladu se skutečností. Obsah reklamy by měla připravit REKLAMNÍ STRANA způsobem, který je v souladu s realitou, spravedlivý a úplný, a nesmí uvádět ostatní uživatele v omyl, zejména co se týče podstaty nebo vlastností.
2.2 V případě nároků třetích stran vůči POSKYTOVATELI SLUŽEB v důsledku uplatnění inzerce na stránkách MASZYNERIA.PL se ADVERTISER zavazuje uvolnit poskytovatele služeb z těchto nároků jeho nahrazením.
2.3. Reklamní agentury a další podnikatelské subjekty jednající jako zprostředkovatel reklamy, jednající jménem a ve prospěch svých klientů, společně a nerozdílně odpovídají subjektům, které zastupují, za včasné zaplacení pohledávek za POSKYTOVATELÉ SLUŽEB za umisťování reklam na webové stránky MASZYNERIA.PL.
2.4. POSKYTOVATEL SLUŽEB si vyhrazuje právo odmítnout zveřejňovat reklamy nebo oznámení, která jsou nezákonná nebo porušují práva třetích osob nebo u kterých existuje důvodný strach z takového nedodržení nebo porušení.

IV. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A ZÁVĚR ZMLUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. Období, na které je smlouva uzavřena:
1.2. smlouva o poskytování služby NEWSLETTER SERVICE je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem ICT POSKYTOVATELÉ POSKYTOVATELŮ:
2.1. počítač s přístupem na internet,
2.2. přístup k elektronické poště,
2.3. webový prohlížeč,
3.4. povolit cookies a Javascript ve webovém prohlížeči.

V. PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. POSKYTOVATEL SLUŽEB je oprávněn ukončit smlouvu o poskytování služeb nepřetržité a neurčité povahy (např. Služba NEWSLETTER atd.) Bez udání důvodu. V takovém případě smlouva vyprší po 7 dnech ode dne předložení prohlášení o vůli ukončit ji (výpovědní lhůta).
2. POSKYTOVATEL SLUŽEB a UŽIVATEL mohou smlouvu o poskytování služeb ukončit kdykoli na základě dohody stran.

VI. ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE
1. UŽIVATEL je povinen:
1.1. spolupráce s POSKYTOVATELEM SLUŽEB při provádění SLUŽEB, pokud jsou řádně poskytnuty.
1.2. poskytnutí věcných informací Poskytovateli služeb a poskytování informací potřebných pro řádný výkon SLUŽEB,
1.3. jednat v souladu se zákonem, slušností, respektovat osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob,

VII. PRODUKTY SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTÍ
1. POSKYTOVATEL SLUŽEB může kromě své vlastní nabídky prezentovat PRODUKTY společností, se kterými spolupracuje.
2. POSKYTOVATEL SLUŽEB neodpovídá za tyto PRODUKTY a za jejich použití a není stranou řízení o reklamaci.
3. Prodávající a kupující jsou smluvními stranami DOHODY O PRODEJI.
4. UŽIVATELÉ, kteří se účastní dané SLEVNÍ DOHODY, nesou plnou odpovědnost za transakci.

VIII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1. UŽIVATEL po přijetí Podmínek a podmínek bere na vědomí, že všechna autorská práva a všechny ochranné známky související s MASZYNERIA.PL, s výjimkou PRODUKTŮ, patří Poskytovateli služeb a podléhají právní ochraně, zejména zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech ( Zákon č. 24, bod 83, v platném znění).
2. Je zakázáno používat tato práva duševního vlastnictví nebo služby společnosti MASZYNERIA.PL pro jiné účely, než které jsou uvedeny v PŘEDPISECH. UŽIVATEL je plně odpovědný za jakékoli škody způsobené Poskytovateli služeb v důsledku používání společnosti nebo ochranných známek MASZYNERIA.PL bez jeho souhlasu. Stahování, používání a zpracování obsahu MASZYNERIA.PL, včetně používání internetových robotů nebo jiných systémů automatického sběru dat, bez souhlasu poskytovatele služeb, je zakázáno.
3. UŽIVATEL zasláním dat nebo jiného obsahu společnosti MASZYNERIA.PL souhlasí s přístupem k těmto informacím ze strany POSKYTOVATELE SLUŽEB a opravňuje poskytovatele SLUŽEB k jejich použití v souladu s ustanoveními NAŘÍZENÍ. Umístění obsahu MASZYNERIA.PL, což je dílo ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s ním souvisejících, je spojeno s udělením SERVISNÍHO POSKYTOVATELE UŽIVATELEM bezplatnou LICENCI za použití a správu díla. LICENCE nemá žádná časová ani územní omezení, a proto v případě rezignace UŽIVATELE z používání služeb MASZYNERIA.PL nezaniká. LICENCE zahrnuje práva kopírovat, publikovat, distribuovat, upravovat, překládat a jinak používat díla poskytovaná dobrovolně UŽIVATELEM v následujících oblastech použití: veřejné vystavování, zobrazování, reprodukce a vysílání díla způsobem, který umožňuje přístup k němu neomezené skupině uživatelů, místo a čas, který si vybrali; zejména má POSKYTOVATEL SLUŽEB umístit dílo na všechny stránky MASZYNERIA.PL a prezentovat tato díla ostatním UŽIVATELŮm.
4. Odesláním fotografie, popisu a jiného obsahu, USER odpovídá výhradně za porušení vlastnických a souvisejících autorských práv a osobních práv třetích osob a v případě jakýchkoli nároků nebo požadavků vůči MASZYNERIA.PL nebo POSKYTOVATELI SLUŽEB v tomto ohledu se zavazuji uvolnit POSKYTOVATEL SLUŽEB z jakékoli odpovědnosti vyplývající z udělené licence a až do úplného uspokojení nároků třetích stran vyplývajících z tohoto porušení.

IX. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽEB V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
1. POSKYTOVATEL SLUŽEB si vyhrazuje právo dočasně deaktivovat MASZYNERIA.PL pro účely údržby.
2. Odpovědnost poskytovatele služeb je omezena na škody způsobené pouze úmyslným pochybením.
3. Odpovědnost POSKYTOVATELE SLUŽEB je omezena na běžné důsledky, které lze předvídat v době uzavření smlouvy mezi UŽIVATELEM a POSKYTOVATELEM SLUŽEB. POSKYTOVATEL SLUŽEB neodpovídá za ztráty, které utrpí USER, ani za ušlý zisk.
4. POSKYTOVATEL SLUŽEB neodpovídá za jakékoli protiprávní jednání USER používající SLUŽBY.
5. POSKYTOVATEL SLUŽEB neodpovídá za škody, které utrpí USER, způsobené hrozbami na internetu, zejména hackováním do systému USER, převzetím hesel třetích stran, infikováním systému USER viry.

X. POSTUP REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
1. Stížnosti související s poskytováním SLUŽEB lze podávat prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na adrese: http://maszyneria.pl/kontakt.html
2. Stížnost POSKYTOVATELI SLUŽEB se posuzuje do 14 dnů od jejího obdržení.
3. Reakce poskytovatele služeb na stížnost je zaslána na e-mailovou adresu uživatele USER uvedenou v stížnosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohody uzavřené Poskytovatelem služeb v rámci aktivit společnosti MASZYNERIA.PL jsou uzavřeny v polštině v souladu s právními předpisy platnými v Polsku.
2. POSKYTOVATEL SLUŽEB si vyhrazuje právo na změny předpisů. Změny provedené v PŘEDPISECH jsou pro UŽIVATELE závazné, za předpokladu, že byl řádně informován o těchto změnách a neukončil smlouvu o poskytování elektronických služeb do 7 dnů ode dne oznámení změn.
3. Účelem těchto podmínek není porušovat práva UŽIVATELE. V případě jakékoli neslučitelnosti kterékoli části PŘEDPISŮ se zákonem, POSKYTOVATEL SLUŽEB použije tento zákon namísto napadeného ustanovení NAŘÍZENÍ.
4. Spory týkající se plnění smluv o poskytování SLUŽEB budou vyřešeny nejprve vyjednáváním se záměrem smírného urovnání sporu. Pokud by to však nebylo možné nebo by bylo pro některou ze stran neuspokojivé, bude spor urovnán soudem příslušným pro sídlo poskytovatele služeb (tj. Soud v Polsku, Jelenia Góra).

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ STROJŮ POUŽÍVANÝCH MASZYNERIA SP. Z O.O. A STROJE VÝVOZ-DOVOZ STROJŮ

I. Použité termíny
1. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT – obchodní činnost s názvem MASZYNERIA.PL Eksport-Import Maszyn Henryk Konieczko, se sídlem v Jelenia Góře na ulici 149 Cieplicka 149A a označená identifikačním číslem NIP: 6111473880, REGON 231177580.
2. PRODEJCE – vlastník PRODUKTU.
3. KUPUJÍCÍ – UŽIVATEL uzavírá S PRODEJEM DOHODA O PRODEJI.
4. PRODEJNÍ DOHODA – smlouva o prodeji PRODUKTU uzavřená mezi KUPUJÍCÍM A PRODEJCEM.
5. PRODUKT – movitý předmět, jehož prodej byl vyhlášen v MASZYNERIA.PL.

II. Prezentace nabídky
1. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT vynakládá veškeré úsilí, aby popis stroje odrážel technický stav uváděného stroje. Popis technického stavu použitých strojů je však subjektivním posouzením a před nákupem by měl kupující osobně ověřit technický stav stroje.
2. Technické parametry uvedené v popisech strojů jsou předepsané v technické a provozní dokumentaci nových strojů a mohou se lišit od skutečných parametrů použitých strojů.
3. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT se vždy snaží prezentovat aktuální nabídku. Stav nabídky se však dynamicky mění a před příjezdem kontaktujte prosím EXPORTOVÝ DOVOZNÍ STROJ, abyste potvrdili platnost nabídky.

III. Podmínky prodeje strojů
1. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT vybízí zájemce o nákup, aby osobně zkontrolovali technický stav a parametry stroje.
2. Stroje jsou prodávány v technickém stavu, ve kterém jsou v současné době a které kupující akceptoval.
3. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT neposkytuje záruku na použité stroje.
4. V případě prodeje podnikatelským subjektům – strany vylučují odpovědnost MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT v rámci záruky podle čl. 558 odst. 1 občanského zákoníku
5. Stroj se stává majetkem kupujícího po zaplacení plné prodejní ceny.

IV. Podmínky přijetí
1. Stroj je uvolněn KUPUJÍCÍM po zaplacení plné prodejní ceny.
2. Má-li MASZYNERIA EXPORT-IMPORT dokumentaci pro daný typ stroje, je se zařízením vydána fotokopie dokumentace.
3. Kupující by měl zakoupený stroj vyzvednout osobně nebo poslat písemnou objednávku, aby stroj předal třetí osobě do stroje EXPORT-IMPORT.
4. KUPUJÍCÍ, po konzultaci s STROJEM VÝVOZ-DOVOZ, stanoví datum přijetí stroje a typ vozu, který umožní správné nakládání.
5. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT se zavazuje naložit stroj na vůz, jehož typ byl předem dohodnut.
6. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT odpovídá za stroj, dokud není umístěn na vozidle poskytnuté kupujícím.