Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookies

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Slová napísané veľkými písmenami by sa mali chápať v súlade s ich definíciou uvedenou v NARIADENIACH webovej stránky MASZYNERIA.PL.
2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB SPRÁVCOM osobných údajov zhromaždených prostredníctvom MASZYNERIA.PL.
3. Osobné údaje UŽÍVATEĽA sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len.

II. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNEHO ZÁKLADU
1. Používanie MASZYNERIA.PL a uzatváranie zmlúv o poskytovaní SLUŽIEB, ktoré si vyžaduje poskytnutie osobných údajov, je úplne dobrovoľné. Dotknutá osoba sa rozhodne, či chce začať používať SLUŽBY.
2. ADMINISTRÁTOR spracúva osobné údaje UŽÍVATEĽOV MASZYNERIA.PL v prípade:
2.1. vykonávanie dopytov a objednávok podľa čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR (plnenie obchodných zmlúv).
2.2. používanie NEWSLETTERU na zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Osobné údaje sa spracúvajú po vyjadrení osobitného súhlasu podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR. Informácie zasielané prostredníctvom služby NEWSLETTER sa môžu týkať tak obsahu POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB, ako aj subjektov, ktoré s ním spolupracujú (vrátane reklamného obsahu),
2.3 pomocou kontaktného formulára na doručovanie e-mailov podľa čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s NARIADENIAM),
2.4. marketing a štatistika.

III. TYP A ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Druh osobných údajov, ktoré môže spracovať správca:
1.1. meno a priezvisko,
1.2 názov spoločnosti,
1.3. adresa (ulica a číslo domu / bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, vojvodstvo, krajina),
1.4. e-mailová adresa
1.5. IP adresa
1.6. daňové identifikačné číslo
1.7. telefónne číslo.
2. V prípade NEWSLETTERU sa môžu spracovávať tieto údaje:
2.1. meno a priezvisko,
2.2 názov spoločnosti,
2.3. adresa (ulica a číslo domu / bytu, PSČ, mesto, vojvodstvo, krajina),
2.4. e-mailová adresa
2.5. IP adresa
2.6. daňové identifikačné číslo
2.7. telefónne číslo
3. Spracovanie sa týka osobných údajov a správ zasielaných UŽÍVATEĽMI pri použití kontaktného formulára.
4. ADMINISTRÁTOR môže tiež zhromažďovať navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch, na ktoré sa rozhodne kliknúť, alebo o iných činnostiach uskutočnených na stránke MASZYNERIA.PL. Právnym základom pre tento druh činnosti je oprávnený záujem ADMINISTRÁTORA (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) spočívajúci v uľahčovaní používania elektronických služieb a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
5. Pri používaní MASZYNERIA.PL môže ADMINISTRÁTOR spracovať ďalšie informácie, najmä: IP adresu priradenú k počítaču UŽÍVATEĽA alebo externú IP adresu poskytovateľa internetu, názov siete, názov domény, typ prehľadávača, čas prístupu, typ operačného systému a informácie uložené v zariadení USER. .
6. Poskytovanie osobných údajov používateľom USER je dobrovoľné.
7. Osobné údaje sa budú spracúvať aj automatizovaným spôsobom vo forme profilovania za predpokladu, že s tým USER v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu danej osobe s cieľom rozhodnúť sa o nej alebo analyzovať alebo predpovedať jej preferencie, správanie a postoje.
8. ADMINISTRÁTOR venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:
8.1 spracovávané v súlade so zákonom,
8.2 zhromažďované na konkrétne zákonné účely a nepodliehajú ďalšie spracovanie nezlučiteľné s týmito účelmi,
8.3 fakticky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.

IV. OBDOBIE ARCHIVÁCIE ÚDAJOV O OSOBÁCH
1. Osobné údaje UŽÍVATEĽOV ukladá SPRÁVCA:
1.1. Ak je základom spracovania údajov plnenie zmluvy, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu obdobiu obmedzenia nárokov. Pokiaľ osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pre nároky na pravidelné dávky a nároky súvisiace s podnikaním – tri roky.
1.2. Ak je základom spracovania údajov súhlas, pokiaľ sa tento súhlas nezruší, a po zrušení súhlasu na dobu zodpovedajúcu obdobiu obmedzenia nárokov, ktoré môže uplatniť správca a ktoré možno vzniesť proti nemu. Pokiaľ osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov a pre nároky na pravidelné dávky a nároky súvisiace s podnikaním – tri roky.

V. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Osobné údaje UŽÍVATEĽOV sa zdieľajú s dôveryhodnými partnermi: MASZYNERIA.PL EKSPORT-IMPORT MASZYN Henryk Konieczko, ul. Cieplicka 149 A, 58-570 Jelenia Góra, NIP: PL 6111473880 a Santander Leasing S.A.,
2. Osobné údaje UŽÍVATEĽOV sa prenášajú na poskytovateľov služieb, ktorých správca používa na prevádzkovanie MASZYNERIA.PL. Poskytovatelia služieb, ktorým sa osobné údaje prenášajú, v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, podliehajú buď pokynom správcu, pokiaľ ide o účely a metódy spracovania týchto údajov (spracovatelia), alebo nezávisle vymedzujú účely a metódy ich spracovania (správcovia).
3 , Osobné údaje UŽÍVATEĽOV sa ukladajú iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
4. Na udržanie štatistík môže poskytovateľ služieb využívať aj služby iných spoločností, napríklad Google a Facebook.

VI. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A SPRÁVU VLASTNÝCH ÚDAJOV
1. UŽÍVATEĽ, ktorého sa údaje týkajú, má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť vykonaného spracovania. na základe súhlasu pred jeho zrušením.
2. Právne dôvody žiadosti UŽÍVATEĽA:
2.1. Prístup k údajom – čl. 15 GDPR
2.2. Oprava údajov – čl. 16 GDPR.
2.3. Výmaz údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) – čl. 17 GDPR.
2.4. Obmedzenie spracovania – čl. 18 GDPR.
2.5. Prenos údajov – čl. 20 GDPR.
2.6. Námietka – čl. 21 GDPR
2.7. Odvolanie súhlasu – čl. 7 s. 3 GDPR.
3. Na uplatnenie práv uvedených v bode 2 môžete poslať príslušnú správu pomocou formulára dostupného na adrese: kontakt .
4. V prípade, že USER má právo vyplývajúce z vyššie uvedených práv, ADMINISTRÁTOR vyhovie žiadosti alebo odmietne vyhovieť jej okamžite, najneskôr však do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak však – vzhľadom na zložitosť žiadosti alebo počet žiadostí – ADMINISTRÁTOR nebude schopný vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, stretne sa s nimi v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informuje USER – o zamýšľanom predĺžení termínu a jeho dôvodoch.
5. Ak sa zistí, že spracovanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

VII. „COOKIES“
1. MASZYNERIA.PL používa „cookies“.
2. Inštalácia „cookies“ do zariadenia UŽÍVATEĽA je potrebná na správne poskytovanie SLUŽIEB a na štatistické účely.
3. USER má právo rozhodnúť o prístupe „cookies“ k svojmu počítaču výberom vopred v nastaveniach svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania „cookies“ sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Nezmenenie nastavení v prehliadači USER sa rovná súhlasu s ich použitím.
4. Web používa dva typy „cookies“: „relácie“ a „trvalé“.
4.1. Súbory cookie „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení USER až do odhlásenia (opustenie stránky).
4.2. „Trvalé“ cookies sa ukladajú na koncovom zariadení USER po dobu uvedenú v parametroch „cookies“ alebo dovtedy, kým ich USER neodstráni.
5. ADMINISTRÁTOR môže používať svoje vlastné cookies, aby lepšie porozumel tomu, ako používatelia POUŽÍVajú MASZYNERIA.PL. Súbory zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ USER používa webovú stránku, typ webovej stránky, z ktorej bol používateľ USER presmerovaný a počet návštev a trvanie návštevy používateľa USER na webovej stránke. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje používateľa, ale používajú sa na zostavenie štatistík o používaní webovej stránky.
6. ADMINISTRÁTOR môže na svoju webovú stránku používať marketingové a analytické nástroje tretích strán, napr.
6.1 Marketingové nástroje, ako je Facebook Pixel, na priame reklamy na USER. Vzťahuje sa to na používanie „cookies“ Facebooku, ako súčasť nastavení „cookies“, USER môže rozhodnúť, či súhlasí s používaním nástroja Pixel Facebook poskytovateľom služieb (administrátor: Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited) vo vzťahu k nemu;
6.2 Analytické nástroje, t. j. Google Analytics, to znamená použitie „súborov cookie“ spoločnosťou Google LLC v súvislosti so službou Google Analytics. V rámci mechanizmu na správu nastavení súborov cookie má USER možnosť rozhodnúť, či bude poskytovateľ služieb môcť používať Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA) vo vzťahu k nemu.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. ADMINISTRÁTOR využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovávaných osobných údajov zodpovedajúcich hrozbám a kategóriám chránených údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným zverejnením, odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. 2. ADMINISTRÁTOR poskytuje vhodné technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.
3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje táto POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA, sa primerane použijú ustanovenia GDPR a ostatné príslušné ustanovenia poľského práva.