Predpisy

I. DEFINÍCIE
1. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB (ADMINISTRÁTOR) – MASZYNERIA Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Jelenia Góra, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. NARIADENIA – tieto nariadenia spoločnosti MASZYNERIA.PL.
3. UŽÍVATEĽ – príjemca služby, ktorým je: dospelá fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá súhlasila s obsahom NARIADENÍ, ktorá je tiež podnikateľom v zmysle čl. 431 Občianskeho zákonníka.
4. MASZYNERIA.PL – internetová stránka inzerenta POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB na adrese: www.maszyneria.pl
5. SERVIS – elektronická služba poskytovaná POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB POUŽÍVATEĽOM pomocou MASZYNERIA.PL
6. PRODUKT – hnuteľný predmet, ktorého predaj bol vyhlásený v MASZYNERIA.PL.
7. PREDAJCA – majiteľ VÝROBKU.
8. KUPUJÚCA – UŽÍVATEĽ uzatvára S PREDAJCOM DOHODU NA PREDAJ.
9. DOHODA O PREDAJI – zmluva o predaji produktu uzatvorená medzi KUPUJÚCOM a PREDAJCOM.
10. NEWSLETTER – služba, ktorá vám umožňuje prijímať bezplatné informácie od POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB na e-mailovú adresu poskytnutú UŽÍVATEĽOM.
11. LICENCIA – licenčná zmluva v zmysle kapitoly 5 zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov č. 24, bod 83).
12. REKLAMA – podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, právnickou osobou alebo organizačnou jednotkou bez právnej subjektivity, ktorý nariaďuje umiestnenie reklamy (vo forme poskytnutej POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB) na MASZYNERIA.PL alebo rezervuje reklamný priestor na MASZYNERIA.PL, bez ohľadu na to, či koná vo vlastnom mene alebo v mene alebo pre tretie strany.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Pred použitím MASZYNERIA.PL sú UŽÍVATELIA povinní prečítať si PODMIENKY A PODMIENKY a akceptovať ich podmienky.
2. Ponuka MASZYNERIA.PL je určená iba pre UŽÍVATEĽOV, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka, najmä podnikateľov a inštitúcie.
3. Správy zasielané priamo na adresu MASZYNERIA.PL by sa mali posielať v poľštine alebo angličtine, na ktoré je tiež odpoveď.
4. Všetky obchodné názvy, názvy PRODUKTOV, spoločností a ich logá použité na stránke MASZYNERIA.PL patria ich vlastníkom a používajú sa na účely identifikácie. Môžu to byť registrované ochranné známky. Všetky materiály, popisy a fotografie prezentované na stránke MASZYNERIA.PL sa používajú na informačné účely.

III. TYP A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
1. SLUŽBY zadarmo:
1.1. prezeranie reklám,
1.2. bezplatné prijímanie informácií vo forme NEWSLETTER,
2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB môže umiestňovať reklamy na MASZYNERIA.PL, ktoré môžu súvisieť s obsahom reklamy.
2.1 Inzerent je zodpovedný za obsah reklamy, ktorý je povinný zabezpečiť, aby opisný obsah reklamy bol v súlade so skutočnosťou. Obsah reklamy by mala pripravovať REKLAMNÁ STRANA spôsobom, ktorý je v súlade s realitou, spravodlivý a úplný a nesmie zavádzať ostatných UŽÍVATEĽOV, najmä pokiaľ ide o podstatu alebo vlastnosti.
2.2 V prípade nárokov tretích strán voči POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB v dôsledku uplatnenia inzerentom na stránkach MASZYNERIA.PL sa ADVERTISER zaväzuje oslobodiť poskytovateľa služieb z týchto nárokov jeho nahradením.
2.3. Reklamné agentúry a iné podnikateľské subjekty konajúce ako sprostredkovateľ v oblasti reklamy konajúce v mene a v prospech svojich klientov sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za subjekty, ktoré zastupujú, za včasné vyplatenie pohľadávok poskytovateľovi služieb za umiestňovanie reklamy na webovú stránku MASZYNERIA.PL.
2.4. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklám alebo reklám, ktoré sú nezákonné alebo porušujú práva tretích strán alebo u ktorých existuje odôvodnené obavy z takéhoto nedodržania alebo porušenia.

IV. PODMIENKY POSKYTOVANIA A ZVEREJNENIA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1. Obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára:
1.2. zmluva o poskytovaní služby NEWSLETTER SERVICE sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT poskytovateľa služieb:
2.1. počítač s prístupom na internet,
2.2. prístup k elektronickej pošte,
2.3. webový prehliadač,
3.4. povoliť cookies a Javascript vo webovom prehliadači.

V. PODMIENKY UKONČENIA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB je oprávnený vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb nepretržitej a neurčitej povahy (napr. Služba NEWSLETTER atď.) Bez uvedenia dôvodu. V takom prípade zmluva vyprší po 7 dňoch odo dňa predloženia vyhlásenia o vôli ukončiť ju (výpovedná lehota).
2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB a UŽÍVATEĽ môžu kedykoľvek vypovedať dohodu o poskytovaní služieb na základe dohody strán.

VI. ZODPOVEDNOSTI UŽÍVATEĽA
1. POUŽÍVATEĽ je povinný:
1.1. spolupráca s POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB pri výkone SLUŽIEB, pokiaľ sú riadne poskytované.
1.2. Poskytovanie POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB faktických informácií a poskytovanie informácií potrebných na riadne vykonávanie SLUŽIEB,
1.3. konať v súlade so zákonom, slušnosťou, rešpektujúc osobné práva a práva duševného vlastníctva tretích strán,

VII. PRODUKTY SPOLUPRACUJÚCICH SPOLOČNOSTÍ
1. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB môže okrem vlastnej ponuky prezentovať PRODUKTY spoločností, s ktorými spolupracuje.
2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB nezodpovedá za tieto PRODUKTY a za ich použitie a nie je účastníkom reklamačného konania.
3. Predávajúci a kupujúci sú stranami dohody o predaji.
4. UŽÍVATELIA, ktorí sa zúčastňujú na danej DOHODE O PREDAJI, nesú plnú zodpovednosť za transakciu.

VIII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
1. Po prijatí NARIADENÍ UŽÍVATEĽ berie na vedomie, že všetky autorské práva a všetky ochranné známky súvisiace s MASZYNERIA.PL, okrem PRODUKTOV, patria POSKYTOVATELI SLUŽIEB a podliehajú právnej ochrane, najmä zákonom o autorských právach a súvisiacich právach (zo 4. februára 1994) ( Zbierka zákonov č. 24, bod 83, v znení neskorších predpisov).
2. Je zakázané používať tieto práva duševného vlastníctva alebo služby spoločnosti MASZYNERIA.PL na iné účely, ako sú uvedené v NARIADENIACH. USER nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB v dôsledku používania spoločnosti alebo ochranných známok MASZYNERIA.PL bez jej súhlasu. Sťahovanie, používanie a spracovanie obsahu MASZYNERIA.PL vrátane používania internetových robotov alebo iných systémov automatického zberu údajov bez súhlasu POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB je zakázané.
3. POUŽÍVATEĽ zaslaním údajov alebo iného obsahu spoločnosti MASZYNERIA.PL súhlasí s prístupom k týmto informáciám poskytovateľom služieb a oprávňuje poskytovateľa služieb používať ich v súlade s ustanoveniami NARIADENÍ. Umiestňovanie obsahu MASZYNERIA.PL, ktoré je dielom v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach as nimi súvisiacich právach, je spojené s udelením POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB UŽÍVATEĽOM bezplatnej LICENCIE na použitie a správu diela. LICENCIA nemá časové ani územné obmedzenia, a preto v prípade odstúpenia POUŽÍVATEĽA z používania služieb MASZYNERIA.PL nezaniká. LICENCIA zahŕňa práva kopírovať, publikovať, distribuovať, upravovať, prekladať a inak používať diela, ktoré dobrovoľne poskytol USER, v týchto oblastiach použitia: verejné vystavovanie, zobrazovanie, rozmnožovanie a vysielanie diela spôsobom, ktorý umožňuje prístup k nemu neobmedzenej skupine používateľov, miesto a čas, ktorý si vybrali; najmä POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB má právo umiestniť prácu na všetky stránky MASZYNERIA.PL a prezentovať tieto diela ostatným UŽÍVATEĽOM.
4. Odoslaním fotografie, popisu a iného obsahu USER nesie výlučnú zodpovednosť za porušenie vlastníckych a súvisiacich autorských práv a osobných práv tretích strán a v prípade akýchkoľvek nárokov alebo nárokov voči MASZYNERIA.PL alebo POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB v tomto ohľade sa zaväzujem uvoľniť POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB za akúkoľvek zodpovednosť podľa udelenej licencie a až do úplného uspokojenia nárokov tretích strán vyplývajúcich z tohto porušenia.

IX. ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
1. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB si vyhradzuje právo dočasne vypnúť MASZYNERIA.PL na účely údržby.
2. Zodpovednosť poskytovateľa služieb je obmedzená na škody spôsobené výlučne úmyselným zneužitím úradnej moci.
3. Zodpovednosť POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB je obmedzená na bežné následky, ktoré sa dajú predvídať v čase uzavretia zmluvy medzi UŽÍVATEĽOM a POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB nezodpovedá za straty, ktoré utrpí USER, ani za ušlý zisk.
4. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB nezodpovedá za akékoľvek nezákonné činy POUŽÍVATEĽA využívajúce SLUŽBY.
5. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľovi USER, spôsobené hrozbami na internete, najmä prienikom do systému používateľa USER, prevzatím hesiel tretích strán, infikovaním systému používateľa USER vírusmi.

X. POSTUP SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCI SA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania SLUŽIEB je možné podávať prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na adrese: http://maszyneria.pl/kontakt.html
2. Reklamácia POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB sa posudzuje do 14 dní od jej prijatia.
3. Odpoveď POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB na sťažnosť sa zašle na e-mailovú adresu UŽÍVATEĽA uvedenú v sťažnosti.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dohody uzatvorené poskytovateľom služieb v rámci činností spoločnosti MASZYNERIA.PL sa uzatvárajú v poľštine v súlade s platnými právnymi predpismi v Poľsku.
2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB si vyhradzuje právo vykonať zmeny v NARIADENIACH. Zmeny vykonané v NARIADENIACH sú pre UŽÍVATEĽA záväzné za predpokladu, že bol o týchto zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu o poskytovaní elektronických služieb do 7 dní odo dňa oznámenia zmien.
3. Účelom týchto podmienok nie je porušovať práva UŽÍVATEĽA. V prípade akejkoľvek nezlučiteľnosti ktorejkoľvek časti NARIADENÍ so zákonom, POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB uplatní tento zákon namiesto napadnutého ustanovenia NARIADENÍ.
4. Spory súvisiace s plnením zmlúv o poskytovaní SLUŽIEB sa budú riešiť najprv rokovaním so zámerom urovnať spor zmierom. Ak by to však nebolo pre niektorú zo strán možné alebo by bolo neuspokojivé, spory vyrieši súd, ktorý má súdnu právomoc nad sídlom poskytovateľa služieb (tj súd v Poľsku, Jelenia Góra).

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ STROJOV POUŽITÝCH MASZYNERIA SP. Z O.O. A STROJE EXPORTOVÝ DOVOZ STROJOV

I. Použité výrazy
1. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT – obchodná činnosť s názvom MASZYNERIA.PL Eksport-Import Maszyn Henryk Konieczko, so sídlom v Jelenia Góre na ulici Cieplicka 149A a označená identifikačným číslom NIP: 6111473880, REGON 231177580.
2. PREDAJCA – majiteľ VÝROBKU.
3. KUPUJÚCA – UŽÍVATEĽ uzatvára S PREDAJCOM DOHODU NA PREDAJ.
4. DOHODA O PREDAJI – dohoda o predaji produktu uzatvorená medzi KUPUJÚCOM a PREDAJCOM.
5. PRODUKT – hnuteľný predmet, ktorého predaj bol vyhlásený v MASZYNERIA.PL.

II. Prezentácia ponuky
1. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT vynakladá maximálne úsilie, aby popis stroja odrážal technický stav prezentovaného stroja. Opis technického stavu použitých strojov je však subjektívnym posúdením a pred nákupom by mal KUPUJÚCI osobne overiť technický stav stroja.
2. Technické parametre uvedené v popisoch strojov sú tie, ktoré sú predpísané v technickej a prevádzkovej dokumentácii nových strojov a môžu sa líšiť od skutočných parametrov použitých strojov.
3. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT sa vždy pokúša prezentovať aktuálnu ponuku. Stav ponuky sa však dynamicky mení a pred príchodom kontaktujte prosím EXPORTOVÝ DOVOZNÝ STROJ, aby ste potvrdili platnosť ponuky.

III. Podmienky predaja strojov
1. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT povzbudzuje záujemcov o nákup, aby osobne skontrolovali technický stav a parametre stroja.
2. Stroje sa predávajú v technickom stave, v akom sú v súčasnosti a ktoré kupujúci akceptoval.
3. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT neposkytuje záruku na použité stroje.
4. V prípade predaja podnikateľským subjektom – strany vylučujú zodpovednosť MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT zo záruky podľa čl. 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka
5. Stroj sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení celej predajnej ceny.

IV. Prijímacie podmienky
1. Stroj sa uvoľní KÚPIŤU po zaplatení plnej predajnej ceny.
2. Ak dokumentácia MASZYNERIA EXPORT-IMPORT obsahuje dokumentáciu pre daný typ stroja, so strojom sa vydá fotokópia dokumentácie.
3. Kupujúci by si mal zakúpený stroj vyzdvihnúť osobne alebo poslať písomnú objednávku na odovzdanie stroja tretej strane do zariadenia EXPORT-IMPORT.
4. KUPUJÚCI po konzultácii s VÝVOZOM-DOVOZOM STROJA nastavuje dátum prijatia stroja a typ automobilu, ktorý umožní správne naloženie.
5. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT sa zaväzuje naložiť stroj do automobilu, ktorého typ bol predtým dohodnutý.
6. MASZYNERIA EXPORT-IMPORT je zodpovedný za stroj, kým nie je umiestnený na aute poskytnutom kupujúcim.